2019-07-24

Projekty unijne

Numer projektu: POIS.01.03.01-00-0077/17


Tytuł projektu: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10”

 

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w dniu 30 maja 2019 r. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Głęboko kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przy Alei Niepodległości 8-10” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

    Termomodernizacja budynków realizowana jest z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W zakresie umowy KP PSP w Świdnicy otrzyma dofinansowanie na termomodernizację budynków w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

    Obecnie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy trwają prace budowlane polegające na termomodernizacji budynków administracyjnych A i B. Do końca września 2021 r. oba budynki zostaną poddane termomodernizacji, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz obniży koszty ogrzewania tych budynków.

 

Cele projektu: Głównymi celami realizacji projektu są zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczonego powietrza. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy zrealizuje te cele poprzez:

  • Zmniejszenie przenikania ciepła przez przegrody,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków,
  • Docieplenie dachu części użytkowej,
  • Docieplenie stropu i poddasza użytkowego,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego,
  • Osuszenie kapilarne ścian i fundamentów,
  • Modernizacja oświetlenia na LED.

Planowane efekty:
    1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 1340,05 GJ/rok
    2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 37,60 MWh/rok
    3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 849,09 GJ/rok
    4. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Mg 77,64 CO2
    5. Spadek emisji pyłu 0,01086 Mg/rok.

 

Wartość projektu:  1 749 541,30 zł

 

Wartość dofinansowania:  1 469 260,10 zł

Projekty Unijne

 

 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się